W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: V Ko 89/05
Znak sprawy V Ko 89/05
Znak pisma V Ko 89/05
Rodzaj dokumentu wydział karny
Data ważności ogłoszenia
Opis  Sygn. akt V Ko 89/05                                                                             Mogilno, 17.11.2021 roku.Sąd Rejonowy w Mogilnie II Wydział Karny zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń na okres 6 miesięcy wezwania do odbioru depozytu o następującej treści:                                       Wezwanie do odbioru depozytu             Na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r., nr 208 poz. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10.11.2021 r. niżej wymienionego depozytu: kwoty 34,43 zł (trzydzieści cztery złote 43/100) zabezpieczonej 09.03.2004 r. i złożonej do depozytu Sądu Rejonowego w Mogilnie zgodnie z postanowieniem z 03.02.2005 r.  Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 02.03.2021 r., z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.Na podstawie art. 8 w/w ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.  W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Mogilnie ul. Sądowa 21 - Sekretariat Wydziału Karnego. 
Znak sprawy: I N 412/21
Znak sprawy I N 412/21
Znak pisma I N 412/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Mogilno, 17 listopada 2021 rokuI N 412/21                                                  Ogłoszenie                 W dniu 9 listopada 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Mogilnie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Hałasa, zmarłym 26 sierpnia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Sławsku Dolnym 50, gm. Strzelno, PESEL: 29050112152. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się  każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w jego sporządzeniu, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Znak sprawy: I N 410/21
Znak sprawy I N 410/21
Znak pisma I N 410/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Mogilno, 17 listopada 2021 rokuI N 410/21                                              Ogłoszenie                W dniu 8 listopada 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Mogilnie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Zakęś, zmarłym 11 maja 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Kunowie 4, gm. Mogilno, PESEL: 50041212250. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się  każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w jego sporządzeniu, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Znak sprawy: I Ns 277/21
Znak sprawy I Ns 277/21
Znak pisma I Ns 277/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 277/21                                               Ogłoszenie „W Sądzie Rejonowym w Mogilnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 277/21 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium SA w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Halinie Drozdowskiej z domu Wieczorek, urodzonej 12 marca 1956 roku w Rębiszowie, córce Stanisława i Anny z domu Rosik, zmarłej 18 lutego 2019 roku w Strzelnie, ostatnio stale zamieszkałej w Szczepanowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w ewentualnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Znak sprawy: I Ns 145/19
Znak sprawy I Ns 145/19
Znak pisma I Ns 145/19
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Sygn. akt I Ns 145/19                                             POSTANOWIENIE Dnia 2 listopada 2021 rokuSąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilnyw składzie:Przewodniczący Sędzia Daniel Sobocińskipo rozpoznaniu 2 listopada 2021 roku w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z wniosku Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawiez uczestnictwem małoletniego Mikołaja Tomaszewskiego, Dawida Tomaszewskiego i Gminy Strzelnoo stwierdzenie nabycia spadkuna skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabeli Podgórskiej-Wójtowiczw przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku na podstawie art. 6371 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc  postanawia:Sporządzić spis inwentarza spadku po Ryszardzie Marianie Tomaszewskim zmarłym 26 lipca 2018 roku w Inowrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Strzelnie - PESEL: 52052314932.Wykonanie tej czynności powierzyć Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabeli Podgórskiej-Wójtowicz.Zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Marianie Tomaszewskim na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Mogilnie - na okres jednego miesiąca.  
Znak sprawy: I N 391/21
Znak sprawy I N 391/21
Znak pisma I N 391/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Mogilno, 29 października 2021 r.Sygn. akt I N 391/21                                                 OGŁOSZENIE „W dniu 28 października 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Mogilnie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Jakubie Szymańskim, zmarłym 22 sierpnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Rzadkwinie 14/1, gm. Strzelno, PESEL: 95041001031. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się  każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w jego sporządzeniu, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”     
Znak sprawy: I N 390/21
Znak sprawy I N 390/21
Znak pisma I N 390/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Mogilno, 29 października 2021 r.Sygn. akt I N 390/21                                                 OGŁOSZENIE „W dniu 28 października 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Mogilnie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Jakubie Szymańskim, zmarłym 22 sierpnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Rzadkwinie 14/1, gm. Strzelno, PESEL: 95041001031. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się  każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w jego sporządzeniu, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”    
Znak sprawy: I Ns 281/21
Znak sprawy I Ns 281/21
Znak pisma I Ns 281/21
Rodzaj dokumentu wydział cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                                                                                                                              Mogilno, 29.09.2021r.                Sygn. akt: I Ns 281/21                                                                                                                           OGŁOSZENIE„W Sądzie Rejonowym w Mogilnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 281/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jeziora Wielkie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Bąku, urodzonym 11 listopada 1933 roku w Gaju, synu Wojciecha i Bolesławy z domu Gabryszak, zmarłym 3 października 2008 roku w Gaju, ostatnio stale zamieszkałym w Gaju. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w ewentualnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.