W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Mogilnie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-25.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Sąd Rejonowy w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Sąd Rejonowy w Mogilnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Renata Woźniak kontakt: administracja@mogilno.sr.gov.pl , tel. 52 31 59 734
Tą samą drogą można składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności. 

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Renata Woźniak. Kontakt: administracja@mogilno.sr.gov.pl, tel. 52 3159734. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Mogilnie odpowiada Renata Woźniak, administracja@mogilno.sr.gov.pl, tel.52 3159734.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Mogilnie, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.
Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Mogilnie zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).
Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest  jednak wyłącznie za zgodą sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do wydziału, w którym toczy się prawa.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Biura Podawczego lub pracownikiem ochrony Sądu Rejonowego w Mogilnie, którzy pomogą w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynków Sądu.

Kontakt z Biurem Podawczym:

tel. 52 31 59 701, adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl

Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Mogilnie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Podawczego tel. 52 3159701

Sąd Rejonowy w Mogilnie nie ma wyznaczonych bezpośrednio miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono dwa miejsca parkingowe w odległości około 40 m.

Budynek Sądu przy ul. Sądowej 21

W budynku sądu należy liczyć się z występowaniem pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.
Przed wejściem do budynku znajdują się schody – 2 stopnie.
W budynku nie ma windy, platformy dla osób niepełnosprawnych ani przystosowanej toalety.
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z sekretariatami wydziałów sądu prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem:

I Wydziału Cywilnego tel. 52 31 59 708
II Wydziału Karnego tel. 52 31 59 745
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tel. 52 31 59 747
IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. 52 31 59 707

Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim, w dostaniu się do budynku Sądu, pomocy udzielają pracownicy Biura Podawczego i Ochrony.

W trakcie realizacji jest projekt budowy platformy dla osób niepełnosprawnych

Toalety

W budynku Sądu nie ma przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.  

W trakcie realizacji projekt przebudowy toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Informacja dla osób z dysfunkcjami słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Mogilnie dostępne są  usługi wspierające komunikowanie się:

Poczta Elektroniczna,

Numery faksów dostępne są na stronach internetowych sądu.

Stanowisko w Biurze Obsługi Interesantów wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparaty słuchowe.

Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Mogilnie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

-za pomocą poczty elektronicznej na adres : administracja@mogilno.sr.gov.pl

-faksem pod nr  tel. 52 31 59 710

-listownie na adres: Sąd Rejonowy w Mogilnie ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno, z dopiskiem na kopercie Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się.

 
Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.mogilno.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodniania:

-wersja dla osób  słabowidzących,
-mechanizm zmiennej wielkości czcionki,
-nawigacja na portalu za pomocą klawiatury.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego