W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału - SSR Justyna Mazurek-Lisiecka
Kierownik sekretariatu - Emilia Nowak
Dane kontaktowe
Sąd Rejonowy w Mogilnie
ul. Sądowa 21

parter, sekretariat pokój nr 2,
tel.  52 315 97 08

email: emilia.nowak@mogilno.sr.gov.pl

email: cywilny@mogilno.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
Właściwość miejscowa obejmuje gminy:

 • Mogilno, 
 • Strzelno,
 • Dąbrowa,
 • Jeziora Wielkie.
Przy pozwie /tryb procesowy, postępowanie nakazowe i upominawcze/ – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze, z tym zastrzeżeniem, że  powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
   

  
Właściwość rzeczowa:

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – np. art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy),
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, to jest:
  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

I Wydział Cywilny rozpatruje następujące wnioski:

 • wniosek o uznanie za zmarłego – właściwość miejscowa:
  • sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy
  • sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania
  • sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
  • sąd dla m. st. Warszawy,
 • wniosek o stwierdzenie zgonu – właściwość miejscowa:
  • sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby, której śmierć podlega stwierdzeniu, a w braku tej podstawy
  • sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania
  • sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
  • sąd dla m. st. Warszawy.
 • wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku podlegającego podziałowi, przy czym
  • jeśli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków i jego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce da się ustalić - sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego małżonka,
 • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, ruchomości lub służebności – właściwość miejscowa
  • sąd miejsca położenia rzeczy,
 • wniosek o wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wynikającej ze współwłasności lub użytkowania rzeczy (ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania, rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej) – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca położenia rzeczy,
 •  wniosek o zniesienie współwłasności rzeczy – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca położenia rzeczy,
 • wniosek o ustanowienie służebności – właściwość miejscowa:
  •  sąd miejsca położenia rzeczy,
 • wniosek o rozstrzygnięcie w przedmiocie położenia znaków granicznych oraz wniosek o rozgraniczenie nieruchomości – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca położenia rzeczy,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – właściwość miejscowa:
  • sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić,
  • sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, a w braku i tej podstawy,
  • sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
 • wniosek o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza – właściwość miejscowa:
  • sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy,
 • wniosek o przyjęcie lub odrzucenie spadku – właściwość miejscowa:
  • sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie  albo - jeśli toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • sąd, w którym postępowanie o stwierdzenie praw do spadku się toczy,
 • wniosek o dział spadku – właściwość miejscowa:
  • sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić,
  • sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, a w braku i tej podstawy,
  • sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
 • wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca wykonania zobowiązania, a jeżeli miejsca tego nie da się ustalić,
  • sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce  jego zamieszkania
  • sąd miejsca zamieszkania dłużnika, przy czym jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej
  • sąd miejsca położenia nieruchomości,
 • wniosek o wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego – właściwość miejscowa:
  • sąd, który wydał postanowienie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu do depozytu,
 • wniosek o umorzenie utraconego dokumentu – właściwość miejscowa:
  • sąd, w którego okręgu ma siedzibę wystawca dokumentu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, np.
  • sąd miejsca płatności weksla, czy czeku,
 • wniosek o odtworzenie zaginionego lub zniszczonego dyplomu lub świadectwa o ukończeniu nauki – właściwość miejscowa:
  • sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
 • wniosek o przyznaniu państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – właściwość miejscowa:
  •  sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, a jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby uprawnionej
  • sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo, a jeżeli nie można ustalić tej podstawy
  • sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,
 • wniosek o ustalenie, unieważnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego – właściwość miejscowa
  • sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania 
  • sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
  • sąd dla m. st. Warszawy.

Powiadom znajomego